Regulamin Biblioteki

Regulamin
Biblioteki Publicznej w Rudniku nad Sanem

§1

1. Regulamin Biblioteki Publicznej w Rudniku nad Sanem określa prawa oraz obowiązki korzystających z jej zbiorów.
2. Ilekroć w tekście mowa jest o:
a. „Bibliotece” oznacza to Bibliotekę Publiczną w Rudniku nad Sanem
b. „Regulaminie” oznacza to Regulamin Biblioteki Publicznej w Rudniku nad Sanem
3. Podstawę prawną wydania i stosowania Regulaminu stanowi:
a. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. 1997 nr 85 poz. 539 tj. Dz. U. 2012 nr 0 poz. 642 z późniejszymi zmianami)
b. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883 tj. Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami)
4. Czytelnik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i przestrzegania zawartych w nim postanowień.
5. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu oraz jego przestrzeganiu potwierdza czytelnik, składając czytelny podpis na karcie zapisu, w przeznaczonym do tego miejscu.

§2

1.Z wypożyczalni mogą korzystać:
a. bezpłatnie stali mieszkańcy miasta i gminy Rudnik nad Sanem
b. za kaucją zwrotną – czytelnicy nie będący stałymi mieszkańcami miasta i gminy Rudnik nad Sanem.

§3

1. Z wypożyczalni nie mogą korzystać czytelnicy chorzy na choroby zakaźne lub u których w rodzinie panuje taka choroba.
2. Na terenie Biblioteki obowiązuje zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu, zażywania narkotyków i innych środków odurzających.
3. Czytelników w stanie nietrzeźwym, agresywnych i ubliżających, bądź w inny sposób naruszających spokój i porządek nie obsługuje się.
4. Zabronione jest wprowadzanie do budynku Biblioteki zwierząt, z wyjątkiem psów asystujących osobom niepełnosprawnym.
5. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez nadzoru.

§4

1. Przy zapisie czytelnik powinien:
a. okazać się dokumentem tożsamości (dowód osobisty, legitymacja uczniowska, studencka)
b. zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu wypożyczalni
c. wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów bibliotecznych
2. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.
3. Czytelnik zobowiązany jest informować bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania.

§5

1. Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć do domu 5 książek na okres 1 miesiąca.
2. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu książki o kolejny miesiąc, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
3. Na prośbę czytelnika biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.
4. Książki i inne źródła informacyjne z księgozbioru podręcznego biblioteka udostępnia na miejscu.

§6

1. Od czytelników zamiejscowych pobiera się kaucję w wysokości 15 zł za 1 wolumin. Przy wypożyczaniu książek nowych o większej wartości, równowartość wypożyczanej książki. Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik biblioteki.
2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik.
3. Czytelnik zobowiązany jest odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę. Jeżeli nie jest to możliwe, czytelnik powinien wpłacić kwotę w wysokości aktualnej ceny danej książki. Cenę ustala bibliotekarz.
4. Czytelnik, do którego wysyłane zostało upomnienie w sprawie zwrotu książek pokrywa jego koszty w kwocie 3 zł.

§7

1. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania książek będących własnością biblioteki.

§8

1. Administratorem danych osobowych czytelnika jest Biblioteka Publiczna w Rudniku nad Sanem ul. Mickiewicza 41.    2. Dane będą przetwarzane w celu korzystania ze Zbiorów i usług Biblioteki, umożliwienia pobierania przewidzianych Regulaminem opłat za ewentualne zniszczenie lub zagubienie Zbiorów, a także prowadzenia badań czytelniczych i statystycznych.                                                                                                                                                       3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: ustawa o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 539 wraz ze zm.), ustawa o statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1995 r. (Dz. U. Nr 88, poz. 439 wraz ze zm.) oraz zgoda Użytkownika – zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej ,,ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych’’.                                                                                                                                                   4. Dane osobowe podawane są przez Użytkowników dobrowolnie, jednakże ich podanie jest niezbędne do nabycia prawa korzystania ze Zbiorów i usług Biblioteki.                                                                                                                  5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres przydatności wynikającej z wymienionych powyżej celów przetwarzania.                                                                                                                                                        6. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

§9

1. Jeżeli czytelnik, mimo upomnień odmawia zwrotu książek, biblioteka dochodzi swoich roszczeń zgodnie z przepisami prawa.
2. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo lub na stałe skreślony z rejestru czytelników. Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik biblioteki.
3. W sprawach nie określonych niniejszym regulaminem czytelnicy mogą zwracać się do kierownika biblioteki.

 

Kierownik Biblioteki Publicznej
Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem
mgr Anna Straub