REGULAMIN BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RUDNIKU NAD SANEM

§ 1
1. Z Biblioteki mogą korzystać wszyscy mieszkańcy gminy Rudnik nad Sanem.
2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.
3. Wypożyczalnia jest prowadzona w Zintegrowanym Systemie Obsługi Biblioteki Sowa.
4. Przy zapisie zgłaszający się powinien:
a) okazać ważny dowód tożsamości (dowód osobisty, legitymacja studencka, paszport),
zawierający PESEL i ujawniony aktualny adres zameldowania; w przypadku osób
nieposiadających adresu zameldowania osoba taka zobowiązana jest złożyć oświadczenie
o adresie zameldowania lub adresie do korespondencji,
b) wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu wypożyczeń –
zgoda na wykorzystanie danych osobowych.
5. Za Użytkowników do lat 16 odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni, którzy zobowiązani
są do:
a) zapoznania się z niniejszym regulaminem,
b) podpisania karty zapisu dziecka i zobowiązania się do przestrzegania regulaminu.
6. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, miejsca
pracy lub szkoły.
7. Czytelnik otrzymuje kartę biblioteczną bezpłatnie.
8. Zagubienie karty należy natychmiast zgłosić pracownikom Wypożyczalni.
9. W przypadku zagubienia lub zniszczenia karty koszt nowej wynosi 5 zł dla czytelnika dorosłego
i 2,50 zł dla niepełnoletniego.
10. W wypożyczalni obowiązuje zakaz spożywania posiłków i palenia tytoniu.
11. Osoby w stanie wskazującym na spożycie napojów alkoholowych lub będące pod wpływem
środków odurzających nie będą obsługiwane.

§ 2
1. Biblioteka ma prawo pobierać kaucje za wypożyczone książki i inne materiały biblioteczne
w następujących przypadkach:
a) jeśli czytelnik nie jest stałym mieszkańcem gminy Rudnik nad Sanem kaucję w wysokości
50 zł;
b) jeśli czytelnik nie posiada dokumentu potwierdzającego adres zamieszkania – kaucję
w wysokości 50 zł;
c) przy wypożyczeniu szczególnie cennych materiałów bibliotecznych – kaucję w kwocie
co najmniej równej ich aktualnej wartości rynkowej (wielkość kaucji określa bibliotekarz).
2. Podstawą zwrotu kaucji jest dowód jej wpłaty.
3. Po upływie roku od zaprzestania przez czytelnika korzystania z wypożyczalni, kaucja
wymieniona w par. 2 ust. 1, nieodebrana przez czytelnika, zasila budżet Biblioteki.

§ 3
1. Wypożyczenia i zwroty książek odbywają się metodą komputerową, wyłącznie na podstawie KARTY CZYTELNIKA.
2. Wypożyczyć można jednocześnie 5 woluminów. Osoby, o których mowa w par. 2 ust. 1, mogą jednorazowo wypożyczyć 2 woluminy.
3. Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 35 dni.
4. Biblioteka może przedłużyć termin zwrotu udostępnionej książki lub w uzasadnionych przypadkach żądać zwrotu książki przed ustalonym terminem.
5. Za przetrzymywanie książek pobierane są opłaty pieniężne 0,10 zł (od każdego woluminu) za każdy dzień po terminie zwrotu + koszty upomnienia (5 zł).
6. Biblioteka nie ma obowiązku informowania czytelnika o mijającym terminie zwrotu wypożyczonych materiałów. Powiadomienia mają wyłącznie charakter informacyjny, a ich brak nie stanowi podstawy do obniżenia nałożonej opłaty za przetrzymanie materiałów bibliotecznych.
7. Za uszkodzenie etykiety zabezpieczającej książkę przed kradzieżą pobierana jest opłata pieniężna w wysokości 2,00 zł. (od każdego woluminu).
8. Książki można prolongować nie więcej niż 2 razy. Każda prolongata obejmuje 14 dni. W przypadku prolongaty telefonicznej należy podać nazwisko i imię, numer karty oraz numery inwentarzowe wypożyczonych książek.
9. Prolongacie nie podlegają książki zamówione w systemie przez innych czytelników i książki przetrzymywane.
10. Czytelnik może zamówić książki aktualnie wypożyczone przez innych wypożyczających.
11. Czas rezerwacji książki wynosi 7 dni.
12. W razie braku książki w danej placówce, czytelnik może otrzymać informację, w której z filii Biblioteki Publicznej w Rudniku nad Sanem może znajdować się poszukiwana przez niego pozycja.
13. Dzieci do lat 16 mogą wypożyczać książki dla czytelników dorosłych wyłącznie za zgodą rodziców.
14. Wybrane książki czytelnik rejestruje u dyżurującego bibliotekarza. Jemu też zwraca się wypożyczone pozycje książkowe.

§ 4
Pracownicy Wypożyczalni udzielają informacji o książkach, pomagają w doborze literatury, korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.

§ 5
1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną; powinien
zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić
dyżurnemu bibliotekarzowi.
2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik.
3. Czytelnik, który zagubił lub zniszczył książkę jest zobowiązany do zwrotu takiego samego
egzemplarza.
§ 6
1. Do czytelników przetrzymujących książki bibliotekarze wysyłają upomnienia. Pierwsze
upomnienie traktowane jest jako przypomnienie o zwrocie wypożyczonych materiałów
bibliotecznych. Koszty upomnienia, zależne od cen usług pocztowych, pokrywa w całości
czytelnik.
2. Osoby znajdujące się w Wykazie dłużników Biblioteki Publicznej w Rudniku nad Sanem
nie mogą korzystać ze zbiorów do czasu uregulowania zaległości.
3. Jeżeli czytelnik mimo monitów wysyłanych przez bibliotekarzy odmawia zwrotu książek
lub uiszczenia należnych opłat Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

§ 7
Skargi i wnioski czytelnicy mogą wpisywać do księgi skarg i wniosków.

§ 8
Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z Biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury.

§ 9
Administratorem danych osobowych, podanych przy zapisie, jest Miejski Ośrodek Kultury w Rudniku nad Sanem, ul. Grunwaldzka 17, 37-420 Rudnik nad Sanem. Celem zbierania danych osobowych jest umożliwienie użytkownikom korzystania z usług Biblioteki (w szczególności udostępniania materiałów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie książek, czasopism, kaset do domu, korzystanie z różnych źródeł informacji), umożliwienie pobierania przewidzianych regulaminem opłat i ekwiwalentu za ewentualne zniszczenie lub zgubienie materiałów bibliotecznych, a także prowadzenie badań czytelniczych i statystycznych oraz działalności zmierzającej do upowszechniania książek i czytelnictwa. Dane osobowe podlegają ochronie. Użytkownikom przysługuje prawo wglądu do danych osobowych oraz ich poprawiania, sprostowania i zapomnienia, na warunkach określonych w  art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Dane osobowe podawane są dobrowolnie, jednakże ich podanie i potwierdzenie własnoręcznym podpisem zobowiązania do przestrzegania regulaminu jest niezbędne do nabycia prawa korzystania z usług Biblioteki, w szczególności do wypożyczenia materiałów bibliotecznych. Podpisując zobowiązanie do przestrzegania regulaminu, użytkownik stwierdza jednocześnie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach określonych w niniejszej informacji.

CZYTELNIA

1. Prawo do bezpłatnego korzystania mają wszyscy użytkownicy zobowiązujący się do
przestrzegania regulaminu.
2. Zgłaszający się jest zobowiązany pozostawić u bibliotekarza kartę biblioteczną.
3. W Czytelni można korzystać ze zbiorów Czytelni oraz innych zbiorów biblioteki, a także
materiałów własnych.
4. Przyniesione ze sobą książki użytkownik zobowiązany jest zgłosić u bibliotekarza.
5. Jeżeli użytkownik zamierza w następnych dniach korzystać z książki dostarczonej spoza
księgozbioru podręcznego, bibliotekarz może je zatrzymać w Czytelni do jego dyspozycji.
6. Przed opuszczeniem Czytelni, użytkownik zwraca książki i czasopisma.
7. Zbiorów Czytelni nie wypożycza się do domu.
8. Za zniszczenie lub uszkodzenie wypożyczonych materiałów użytkownik płaci odszkodowanie
w wysokości ustalonej przez bibliotekarza, w zależności od stopnia uszkodzenia wartości
użytkowej.
9. Na kopiowanie rysunków, schematów, planów, map itp. użytkownik powinien uzyskać zgodę
bibliotekarza.
10. W Czytelni obowiązuje zakaz spożywania posiłków. Dla komfortu pracy wszystkich
użytkowników prosi się o zachowanie ciszy i wyłączenie telefonów komórkowych.

CZYTELNIA KOMPUTEROWA

1. Prawo do bezpłatnego korzystania mają wszyscy użytkownicy Biblioteki zobowiązujący się
do przestrzegania Regulaminu.
2. Stanowiska komputerowe służą, zgodnie z charakterem Biblioteki, do celów informacyjnych
i edukacyjnych.
3. Każdy użytkownik wpisuje się do rejestru.
4. Czas korzystania z komputera 1 osoby w danym dniu wynosi 1 godzinę z możliwością
przedłużenia, o ile nie będzie osób czekających na dostęp do komputera. Bibliotekarz ma prawo
ograniczyć czas dostępu do komputera w przypadku większej liczby chętnych.
5. Przy stanowisku komputerowym może znajdować się tylko jedna osoba.
6. Użytkownik ma prawo do:
a) bezpłatnego korzystania z zainstalowanych programów;
b) bezpłatnego kopiowania sporządzonych przez siebie podczas zajęć plików na własne płyty
CD, DVD, dyski przenośne, pendrive lub przesłania na pocztę mailową – po wcześniejszym
zgłoszeniu bibliotekarzowi;
c) korzystania z usług ksero i wydruku, które podlegają opłacie zgodnie z cennikiem
obowiązującym w Bibliotece Publicznej w Rudniku nad Sanem.
7. Użytkownikowi nie wolno:
a) łamać zabezpieczeń systemu komputerowego;
b) instalować oprogramowania i innych programów oraz dokonywać zmian w konfiguracji
systemu operacyjnego zainstalowanego na poszczególnych stanowiskach komputerowych;
c) podłączać bez wiedzy i zgody bibliotekarza własnych urządzeń jak: pendrive, telefon
komórkowy, aparat fotograficzny, itp.;
d) korzystać bez wiedzy i zgody bibliotekarza z własnych nośników elektronicznych (dyski
przenośne, CD, DVD);
e) otwierać stron, zawierających treści pornograficzne, propagujących przemoc itp.;
f) ściągać i zapisywać plików, które łamią prawa autorskie;
g) korzystać ze stron zawierających pirackie oprogramowanie;
h) świadomie wprowadzać wirusów komputerowych do komputerów biblioteki;
i) wykonywać czynności powodujących uszkodzenie komputera;
j) opuszczać Czytelni Komputerowej bez uprzedniego pozostawienia uporządkowanego
stanowiska i oddania pracownikowi wypożyczonych materiałów i sprzętu.
8. Użytkownik ponosi odpowiedzialność finansową za uszkodzenia narzędzi i materiałów
wynikające z niewłaściwego korzystania z nich (w przypadku niepełnoletnich użytkowników,
odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice/opiekunowie).
9. Dźwięk odtwarzany podczas pracy programów multimedialnych i sprzętu muzycznego może
być emitowany tylko przez dołączone słuchawki.
10. Zapisane przez użytkowników materiały pozostawione na komputerach będą usuwane.
11. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy zgłaszać natychmiast
bibliotekarzowi.
12. Za spowodowane zniszczenia materiałów lub aparatury użytkownik ponosi koszty
w wysokości, która umożliwi naprawienie szkód lub odtworzenie materiałów.
13. W Czytelni zabrania się spożywania posiłków. Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników
prosi się o zachowanie ciszy i wyłączenie telefonów komórkowych.

WYKAZ OPŁAT

1. Opłaty za przetrzymanie materiałów bibliotecznych 0,10 zł od woluminu za każdy dzień
po upływie terminu zwrotu.
2. Opłata za usługi kserograficzne i wydruk wynosi:
a) ksero/druk jednostronny czarno-biały formatu A4 – 0,40 zł
b) ksero/druk dwustronny czarno-biały formatu A4 – 0,80 zł
c) ksero/druk jednostronny czarno-biały formatu A4 z elementami grafiki – 0,60 zł
d) ksero/druk dwustronny czarno-biały formatu A4 z elementami grafiki – 1,20 zł
e) ksero/druk jednostronny czarno-biały formatu A3 – 0,60 zł
f) ksero/druk czarno-biały formatu A3 z elementami grafiki – 1,00 zł