Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury w Rudniku nad Sanem ul. Grunwaldzka 17, 37-420 Rudnik nad Sanem, tel. 15/ 876 10 20, e-mail: mokrudnik@interia.pl.
2. Inspektorem Ochrony Danych w Miejskim Ośrodku Kultury jest pani Agata Soroka, z którą można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: mokrudnik@interia.pl lub telefonicznie: 15/ 649 26 13.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) realizacji zadań statutowych i wypełnienia innych obowiązków prawnych ciążących na administratorze,
b) wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub konieczności podjęcia działań na żądanie Pani/Pana przed zawarciem umowy,
c) realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, w tym ustalania, dochodzenia i obrony roszczeń, prowadzenia statystyk i analiz.
4. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów lub na podstawie udzielonej zgody.
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a także podmiotom, z którymi administrator zawarł umowy
powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług świadczonych na jego rzecz (obsługa prawna, informatyczna itp.).
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celów wymienionych w pkt. 3, lecz nie krócej niż przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów
prawa oraz terminów wskazanych w przepisach o archiwizacji.
7. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania.
8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
9. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie
danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
10. W przypadku, gdy podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta miedzy stronami umowa, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Niepodanie
danych uniemożliwia zawarcie umowy oraz obsługę Pani/Pana w zakresie realizowanych zadań. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego wyżej celu.
11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.