AktualnościAktualności Biblioteka

Miejski Ośrodek Kultury w Rudniku nad Sanem zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony https://mokrudnik.pl/
Strona internetowa została utworzona z umożliwieniem dostępu przez najszerszą grupę odbiorców.
Data publikacji strony internetowej: czerwiec 2007r.
Data ostatniej aktualizacji: 31 sierpnia 2020r.

Status pod względem zgodności
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Serwis jest wyposażony w następujące mechanizmy dostępności (w prawym górnym rogu):
– regulacja wielkości czcionki
– zmiana kontrastu
– nawigacja za pomocą klawiatury umożliwiająca swobodne poruszanie się po serwisie za pomocą klawisza Tab
– zaznaczanie i podświetlanie linków
– kontrast tekstu i tła  – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób
niedowidzących
– zamieszczane teksty są zrozumiałe i formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności
– audiodeskrypcja (wersja czytana przez lektora)
– strona przyjazna dla osób z dysleksją z kursorem i przewodnikiem do czytania

Strona internetowa MOK jest na bieżąco aktualizowana, dokładamy wszelkich starań aby była
dostępna dla szerokiego grona użytkowników i działała zgodnie z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Zainstalowana jest najnowsza wersja WordPressa. Przyszłe aktualizacje zabezpieczeń zostaną automatycznie zainstalowane.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
– Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada Dyrektor MOK w Rudniku nad Sanem
– e- mail: mokrudnik@interia.pl
– tel. 15 649 26 13

Użytkownicy serwisu strony internetowej mają prawo:
– zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
– zgłosić wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej strony lub jej elementu
– wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie .

Uwagi, wnioski muszą zawierać:
– dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
– wskazanie strony lub elementu  strony, której dotyczy żądanie,
– wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli wniosek dotyczy udostępnienia
w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni
od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia
z wnioskiem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji wniosku zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący o nie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. Skargę można także złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
W skład Miejskiego Ośrodka Kultury wchodzą:
– Dom Kultury
– Centrum Wikliniarstwa
– Biblioteka Publiczna wraz z Filiami w Przędzelu i Kopkach

1. Dom Kultury mieści się w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 17:
– prowadzi do niego jedno wejście posiadające podjazd dla osób z niepełnosprawnościami
– w budynku nie ma windy
– nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym
dla osób niewidomych i słabowidzących
– nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego
– nie ma pętli indukcyjnych, które pozwalają osobom niedosłyszącym, korzystającym z aparatów słuchowych, słyszeć wyraźnie nawet w warunkach trudnych akustycznie, w których słyszenie tylko za pomocą aparatu słuchowego nie byłoby możliwe
– w gablotach znajdujących się na zewnątrz budynku umieszczone są informacje o działalności
Domu Kultury
– w budynku znajdują się oznaczenia dróg ewakuacyjnych, instrukcje dla personelu z zakresu
ochrony przeciwpożarowej i Bhp

2. Centrum Wikliniarstwa z Biblioteką Publiczną mieszczą się przy ul. Mickiewicza 41.
– dwa wejścia na poziomie parteru (wejście główne znajduje się przy ulicy Mickiewicza, drugie
wejście mieści się od strony wewnętrznego parkingu CW przeznaczone dla osób
niepełnosprawnych)
– w budynku na parterze znajduje się winda oraz toaleta dla osób niepełnosprawnych wyposażone w dzwonki
– w obiekcie znajdują się informacje dotyczące układu pomieszczeń, tablice informacyjne
dotyczące bieżącej działalności placówek
– możliwość wejścia z psem asystującym i psem przewodnikiem
– nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym
dla osób niewidomych i słabowidzących
– nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego
– nie ma pętli indukcyjnych, które pozwalają osobom niedosłyszącym, korzystającym z aparatów słuchowych, słyszeć wyraźnie nawet w warunkach trudnych akustycznie, w których słyszenie tylko za pomocą aparatu słuchowego nie byłoby możliwe.
– w budynku znajdują się oznaczenia dróg ewakuacyjnych, instrukcje dla personelu z zakresu
ochrony przeciwpożarowej i Bhp
– na parterze budynku CW znajduje się Punkt Informacji Turystycznej, w którym można uzyskać podstawowe informacje na temat działalności programowej
– CW posiada ogólnodostępny parking

3. Filia biblioteczna w Kopkach (ul. Zagrody 18) oraz Filia biblioteczna w Przędzelu (ul. 3 Maja 3)
– prowadzi do nich jedno wejście
– w budynkach nie ma windy
– nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym
dla osób niewidomych i słabowidzących
– nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego
– nie ma pętli indukcyjnych, które pozwalają osobom niedosłyszącym, korzystającym z aparatów słuchowych, słyszeć wyraźnie nawet w warunkach trudnych akustycznie, w których słyszenie tylko za pomocą aparatu słuchowego nie byłoby możliwe
– na tablicach informacyjnych wewnątrz budynków umieszczone są informacje o działalności
bibliotek
– w budynkach znajdują się instrukcje dla personelu z zakresu ochrony przeciwpożarowej i Bhp

Deklarację sporządzono dnia 1.09.2020r. na podstawie samooceny przeprowadzonej
przez podmiot publiczny.