Regulamin „Książka na telefon”
Biblioteki Publicznej w Rudniku nad Sanem

PRZEPISY OGÓLNE:

1. Z usługi „Książka na telefon” mogą korzystać mieszkańcy Rudnika nad Sanem, którzy ze względu na stan zdrowia, wiek lub stopień niepełnosprawności nie mają możliwości wypożyczenia materiałów bibliotecznych.
2. Usługa dostawy i odbioru materiałów bibliotecznych jest bezpłatna.
3. Książki można zamawiać telefonicznie od wtorku do piątku w godzinach 10.00 – 18.00 w naszej placówce bibliotecznej.
4. Zamówione materiały biblioteczne będą dostarczane do domów czytelników przez pracowników Biblioteki Publicznej raz w tygodniu.
5. Przy zapisie Czytelnik powinien:

a/ okazać dowód tożsamości,
b/ wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

6. Czytelnik zobowiązany jest do informowania Biblioteki o każdorazowej zmianie adresu oraz innych danych zawartych w karcie zapisu.
7. Z usługi „Książka na telefon” nie mogą korzystać czytelnicy, u których w domu panuje choroba zakaźna.

ZASADY WYPOŻYCZANIA ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH:

Czytelnik jednorazowo może wypożyczyć:
– 3 woluminy książek na okres nie dłuższy niż jeden miesiąc
Termin zwrotu wypożyczonych materiałów może zostać przesunięty tylko wówczas, gdy nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych czytelników.

POSZANOWANIE I ZABEZPIECZENIE ZBIORÓW:

Czytelnik powinien starannie obchodzić się z wypożyczonymi materiałami bibliotecznymi.
Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia materiałów bibliotecznych odpowiada czytelnik.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Pracownicy Biblioteki na prośbę czytelnika udzielają informacji o książkach oraz pomagają w doborze literatury.
2. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, lub na stałe pozbawiony prawa korzystania z usługi „Książka na telefon”.
3. Decyzję w tej sprawie podejmują odpowiadający za prowadzenie usługi pracownicy Biblioteki.
4. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się od tej decyzji do Kierownika Biblioteki.
5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.10.2013 r.

regulamin_na_telefon