Każdy użytkownik naszej biblioteki może skorzystać w czytelni bezpłatnie z zasobów sieci Internet. Dostępne są 3 stanowiska komputerowe.

Biblioteka Publiczna w Rudniku nad Sanem otrzymała dofinansowanie w ramach programu „KRASZEWSKI. KOMPUTERY DLA BIBLIOTEK 2017”. Na realizację zadania ze środków Instytutu Książki otrzymaliśmy 10 115,00 zł. Wkład własny Biblioteki to 1 785,00 zł, całkowita kwota wydatków wynosi 11 900,00 zł. W ramach dotacji zakupimy nowoczesny sprzęt komputerowy oraz urządzenia peryferyjne do Biblioteki w Rudniku nad Sanem oraz do Fili bibliotecznej w Kopkach.

zdjęcia1

W 2004 roku Biblioteka Publiczna w Rudniku uruchomiła czytelnię internetową w ramach programu „Ikonka” realizowanego przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji (program kontynuuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji). Głównym jego celem jest zapewnienie jak najszerszej grupie społeczności lokalnej, powszechnego i bezpłatnego dostępu do zasobów Internetu, w celu pogłębiania wiedzy i wyszukiwania niezbędnych informacji. W 2017r. komputery te zostały wycofane z użytku.

 

Biblioteka Publiczna w Rudniku nad Sanem - Internet

Regulamin:

1. Ze stanowisk komputerowych zainstalowanych w czytelni internetowej mogą korzystać nieodpłatnie wszystkie zainteresowane osoby po wcześniejszym zgłoszeniu dyżurującemu bibliotekarzowi.
2. Stanowiska komputerowe w czytelni internetowej służą przede wszystkim do poszukiwania informacji i materiałów niezbędnych w zdobywaniu wiedzy i samokształceniu.
Korzystanie z komputerów w celach informacyjnych i edukacyjnych traktowane jest priorytetowo.
Nie należy uruchamiać na komputerze programów do prowadzenia pogawędek internetowych /typu CHAT, IRC, ICQ/ oraz programów służących zabawie.
3. W przypadku, gdy są osoby oczekujące na dostęp do komputera, czytelnik zajmujący stanowisko musi go zwolnić po 30 minutach korzystania.
4. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność materialną za powstałe z ich winy uszkodzenia sprzętu komputerowego.
5. Bibliotekarze mają prawo kontrolować pracę użytkowników i w razie konieczności natychmiast przerwać sesję, w sytuacji gdy użytkownik wykonuje czynności niepożądane.
6. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu.